Nyheter

Rekordsiffror för Rally Sweden

Rally Sweden 2013 blev en succé. I rallyskogen, på sociala medier och i TV.

– Det ökade intresset för tävlingen är ett resultat av intensiv marknadsföring och en ambition att göra vår produkt bättre, säger Svenska Rallyts VD Glenn Olsson.

Rally Sweden fick en flygande start med rekordstor publik på Superspecialen i Karlstad torsdag kväll. Över 12.000 åskådare valde att följa man-mot-man-duellerna i snöfallet på Superspecialen – och Daniel Bodins mäktiga snöskotershow.

Engagemanget har hållit i sig. Överallt.

– Direktsändningarna på svt.se/sport och SVT Play har varit väldigt populära sett till antalet besökare. Sändningarna kommer säkert tillhöra några av våra mest besökta webbexklusiva evenemang under 2013. säger Åsa Edlund-Jönsson, onlinechef på SVT Sport.

Thomas Tynander, redaktör för SVT:s sändningar, konstaterar vidare:

– Besökssiffrorna kan till och med jämföras med några av de framgångsrika webbexklusiva sändningarna från OS i London.

Rally Sweden har gjort en stor satsning på sociala medier det här året. Den har burit frukt. Facebook, Twitter, Instagram. Siffrorna är rekordhöga.

– Vi har mer än dubblat antalet personer som följer oss på Facebook och Twitter. Dessutom har vi tusen människor som följer oss på Instagram, säger Oskar Kalitzki och Anders Fjeld på Svenska Rallyts redaktion för webb och sociala medier.

Via en ny webbapp har Rally Sweden dessutom hjälpt publiken ute i skogen med snabba nyheter i ett Twitterliknande flöde.

– Via alla dessa kanaler har vi fått mycket positiv respons från vår publik. Aktiviteten har aldrig varit högre.

Trafiken på sociala medier har självklart bidragit till intresset för att följa tävlingen på plats. Förutom rekordnoteringen med över 20.000 åskådare under två dagar i Karlstad har många även sökt sig ut till tävlingens övriga specialsträckor.

– Vi har inga siffror klara ännu, men känslan är tydlig. Antalet åskådare har varit fler än förra året, säger Olsson.

Införandet av en historisk klass, Rally Sweden Historic, har varit uppskattat. Alla har njutit av att få se bilarna och stjärnorna från förr på VM-sträckorna.

– Vår publik vill ha mer av den här varan. Det ska vi lyssna på och lyfta fram den här klassen ännu bättre i framtiden, säger Olsson, som också känner en stor glädje och stolthet över på vilket sätt hela evenemanget genomförts:

– Vi har haft 80 bilar igång i tävlingen, bjudit på ett perfekt underlag och en sagolik inramning med mycket snö. Årets succé har gett hela organisationen energi och nu tar vi sats mot 2014 då vi ska fortsätta vårt långsiktiga arbete och lyfta vårt evenemang ytterligare en nivå.

Rally Sweden 2013 was a success. In the forest, on social media and on television.
– The increased interest in the competition is a result of intensive marketing and an ambition to make our product better, says Rally Sweden CEO Glenn Olsson.

Rally Sweden got a flying start with a record audience at the Super Special in Karlstad Thursday night. Over 12,000 spectators chose to follow one-on-one duels in the snow at the Super Special Stage – and Daniel Bodin’s powerful snowmobile show.

This commitment has continued. Everywhere.
– Live broadcasts on svt.se / sports and SVT Play has been very popular in terms of number of visitors. The broadcasts will surely belong to some of our most visited web exclusive events in 2013. says Åsa Edlund-Jönsson, online manager at SVT Sport.

Thomas Tynander, editor of SVT, notes:
– The figures could even be compared with some of the most successful web exclusive broadcasts from the London Olympics.

Rally Sweden has made a major investment in social media this year. It has borne fruit. Facebook, Twitter, Instagram. Figures are record high.
– We have more than doubled the number of people following us on Facebook and Twitter. Moreover, we have around 1000 who follow us on Instagram, says Oskar Kalitzki and Anders Fjeld at the Swedish Rally editorial for web and social media.

Via a new web app is Rally Sweden also helped the audience out in the woods with fast news in a Twitter Similar flow.
– Through all these channels, we have received very positive response from our audience. Activity has never been higher.

Traffic on social media has obviously contributed to the interest in the rally. In addition to a record level of over 20,000 spectators over two days in Karlstad, many also found their way out to the competition’s other special stages.
– We have no figures yet clear, but the sense is clear. The number of spectators was more than last year, says Olsson.

The introduction of a historical class, Historic Rally Sweden, have been appreciated. All have enjoyed seeing the cars and stars of yesterday in the WRC stages.
– Our audiences want more of this product. We will listen to and highlight this class even better in the future, said Olsson, who also feel a great joy and pride in the way the whole event carried out:
– We have had 80 cars started the race, has offered a perfect condition of the stages and a fabulous setting with lots of snow. This year’s success has given the organization of energy and now we set to 2014 when we will continue our long-term work and raise our event another level.